projecteuler.net

Highly divisible triangular number

Problem 12 Published on Friday, 5th October 2001, 06:00 pm; Solved by 712990;
Difficulty rating: 5%

Dãy số tam giác được tạo ra bằng cách thêm vào những số tự nhiên. Do đó số tam giác thứ 7 sẽ là 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28. Mười số hạng đầu tiên là:

1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, ...

Chúng tôi đã liệt kê những phần tử của bảy số tam giác đầu tiên:

 1: 1
 3: 1,3
 6: 1,2,3,6
10: 1,2,5,10
15: 1,3,5,15
21: 1,3,7,21
28: 1,2,4,7,14,28

Chúng tôi thấy 28 là số tam giác đầu tiên có hơn 5 phần tử.

Vậy giá trị của số tam giác đầu tiên có trên 500 phần tử là gì?