projecteuler.net

Lattice paths

Problem 15 Published on Friday, 5th October 2001, 06:00 pm; Solved by 712990;
Difficulty rating: 5%

Bằng bắt đầu ở góc trái của hình vuông 2x2, và chỉ có thể di chuyển sang phải và đi xuống, có tất cả 6 cách đi để góc phải bên dưới.

Có bao nhiêu cách như vậy trong hình vuông 20x20?