projecteuler.net

Number letter counts

Problem 17 Published on Friday, 5th October 2001, 06:00 pm; Solved by 712990;
Difficulty rating: 5%

Nếu những số từ 1 đến 5 được viết ra bằng chữ là: one, two, three, four, five, Sau đó có 3 + 3 + 5 + 4 + 4 = 19 kí tự được sử dụng.

Nếu tất cả số từ 1 đến 1000 được viết bằng chữ thì có bao nhiêu kí tự đã được sử dụng?


CHÚ Ý: Không tính dấu space và dấu gạch nối. Ví dụ, 342 (three hundred and forty-two) chứa tất cả 23 kí tự và 115 (one hundred and fifteen) chứa 20 kí tự. Việc sử dụng từ 'and' khi viết ra số là phù hợp với ngữ pháp Anh Anh.