projecteuler.net

Counting Sundays

Problem 19 Published on Friday, 5th October 2001, 06:00 pm; Solved by 712990;
Difficulty rating: 5%

Bạn được đưa dữ liệu sau đây, nhưng bạn có thể thích tự làm một số nghiên cứu.

 • 1/1/1900 là một ngày thứ 2.
 • Những tháng có 30 ngày là tháng 9,
  tháng 4, tháng 6 và tháng 11.
  Các tháng còn lại đều có 31 ngày,
  Chỉ riêng tháng 2 thì khác,
  Có 28 ngày.
  Và vào năm nhuận, có 29 ngày.
 • Năm nhuận xảy ra vào tất cả các năm nào chia hết cho 4, nhưng không chia hết cho 100 trừ khi chia hết 400.

Có tất cả bao nhiêu ngày Chủ nhật xảy ra vào ngày đầu tiên của tháng trong suốt thế kỉ XX(từ 1/1/1901 đến 31/12/2000)?