projecteuler.net

Even Fibonacci numbers

Problem 2 Published on Friday, 5th October 2001, 06:00 pm; Solved by 712990;
Difficulty rating: 5%

Mỗi phần tử mới trong dãy Fibonacci được tạo ra bằng cách cộng 2 phần tử trước đó. Bằng cách bắt đầu với 1 và 2, 10 phần tử đầu tiên sẽ là:

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ...

Hãy tìm tổng của các phần tử chẵn nhỏ hơn 4 triệu trong dãy Fibonacci.