projecteuler.net

Amicable numbers

Problem 21 Published on Friday, 5th October 2001, 06:00 pm; Solved by 712990;
Difficulty rating: 5%

Cho d(n) định nghĩa là tổng của các ước của n (các số bé hơn nvà chia hết cho n).
Nếu d(a) = b và d(b) = a, trong trường hợp ab, thì ab là 1 cặp số thân thiên và mỗi số ab được gọi số thân thiện.

Ví dụ, Các ước của 220 là 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 và 110; do đó d(220) = 284. Các ước của 284 are 1, 2, 4, 71 và 142; do đó d(284) = 220.

Hãy tính tổng của các số thân thiện dưới 10000.