projecteuler.net

Names scores

Problem 22 Published on Friday, 5th October 2001, 06:00 pm; Solved by 712990;
Difficulty rating: 5%

Sử dụng names.txt (Click chuột phải và 'Save Link/Target As...'), 1 46K kí tự chứa hơn 5 nghìn tên, bắt đầu bằng cách sắp xếp vào theo thứ tự bảng chữ cái. Sau đó tính tổng giá trị của mỗi chữ cái trong bảng chữ cái cho mỗi tên, nhân nó với vị trí của từ đó trong danh sách tên để có 1 'name score'.

Ví dụ, khi danh sách chữ cái được sắp xếp vào bảng chữ cái, COLIN, có giá trị là 3 + 15 + 12 + 9 + 14 = 53, là tên thứ 938 trong danh sách. Do đó , COLIN sẽ có 'name score' là 938 × 53 = 49714.

Hãy tính tổng tất cả 'name score trong file đã cho'