projecteuler.net

Lexicographic permutations

Problem 24 Published on Friday, 5th October 2001, 06:00 pm; Solved by 712990;
Difficulty rating: 5%

1 Hoán vị là 1 cách sắp xếp các đối tượng. Ví dụ, 3124 là 1 hoán vị của các chữ số 1, 2, 3 và 4. Nếu tất cả các hoán vị được liệt kê bằng số hoặc chữ cái, chứng tôi gọi nó là thứ tự lexicographic. Các lexicographic hoán vị của 0, 1 và 2 là:

012   021   102   120   201   210

Hãy tìm lexicographic hoán vị thứ một triệu của các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9?