projecteuler.net

1000-digit Fibonacci number

Problem 25 Published on Friday, 5th October 2001, 06:00 pm; Solved by 712990;
Difficulty rating: 5%

Các dãy Fibonacci được định nghĩa là quan hệ 'recurrence':

Fn = Fn−1 + Fn−2, where F1 = 1 and F2 = 1.

Vì thế 12 phần tử đầu tiên sẽ là:

F1 = 1
F2 = 1
F3 = 2
F4 = 3
F5 = 5
F6 = 8
F7 = 13
F8 = 21
F9 = 34
F10 = 55
F11 = 89
F12 = 144

Phần tử thứ 12, F12, là phần tử đầu tiên chứa 3 chữ số.

Hãy tìm thứ tự của phần tử đầu tiên trên dãy Fibonacci chứa 1000 chữ số?