projecteuler.net

Quadratic primes

Problem 27 Published on Friday, 5th October 2001, 06:00 pm; Solved by 712990;
Difficulty rating: 5%

Euler đã phát triển ra công thức bậc 2 đáng chú ý::