projecteuler.net

Number spiral diagonals

Problem 28 Published on Friday, 5th October 2001, 06:00 pm; Solved by 712990;
Difficulty rating: 5%

Bắt đầu từ số 1 và di chuyển sang phải theo chiều kim đồng hồ, một hình xoắn ốc 5x5 được tạo ra như sau:

21 22 23 24 25
20  7  8  9 10
19  6  1  2 11
18  5  4  3 12
17 16 15 14 13

Có thể chứng minh tổng của những số đó trên đường chéo là 101.

Hãy tìm tổng của các trên đường chéo trên hình xoắn ốc 1001x1001 dựa trên cùng cách với hình trên?