projecteuler.net

Digit fifth powers

Problem 30 Published on Friday, 5th October 2001, 06:00 pm; Solved by 712990;
Difficulty rating: 5%

Thật bất ngờ là chỉ có 3 số cố thể viết bằng tổng của bậc 4 các chữ số của số đó:

1634 = 14 + 64 + 34 + 44
8208 = 84 + 24 + 04 + 84
9474 = 94 + 44 + 74 + 44

As 1 = 14 không phải là tổng nên nó không nằm trên những số trên.

Tổng của các số trên là 1634 + 8208 + 9474 = 19316.

Hãy tìm tổng của các số có thể viết bằng tổng của bậc 5 của các chữ số của nó.