projecteuler.net

Coin sums

Problem 31 Published on Friday, 5th October 2001, 06:00 pm; Solved by 712990;
Difficulty rating: 5%

Ở Anh, tiền tệ được tạo nên bởi pound, £, và pence, p, và có 8 đồng xu được lưu thông chung:

1p, 2p, 5p, 10p, 20p, 50p, £1 (100p) và £2 (200p).

Cách khả thi để tạo ra £2 là:

1×£1 + 1×50p + 2×20p + 1×5p + 1×2p + 3×1p

Có bao nhiêu cách khác nhau để tạo ra £2 bằng cách sử dụng bất cứ đồng xu nào?