projecteuler.net

Pandigital products

Problem 32 Published on Friday, 5th October 2001, 06:00 pm; Solved by 712990;
Difficulty rating: 5%

Chúng ta thấy rằng một số có n chữ số là 1 số pandigital nếu nó sử dụng tất cả các chữ số từ 1 đến n đúng 1 lần; ví dụ, số có 5 chữ số, 15234, là 1 số pandigital từ 1 đến 5.

Tích 6254 là không bình thường, vì 39 × 186 = 7254, chứa số nhân và số bị nhân và ích là 1 pandigital từ 1 đến 9.

Hãy tìm tổng của các tích mà số nhân/ số bị nhân/ tích có thể viết là 1 chứa số nhân và số bị nhân và tích là 1 pandigital từ 1 đến 9.

Gợi ý: Một số tích có thể xuất hiện nhiều lần vì thế hãy chắc chắn nó chỉ xuất hiện 1 lần trong tổng của bạn