projecteuler.net

Circular primes

Problem 35 Published on Friday, 5th October 2001, 06:00 pm; Solved by 712990;
Difficulty rating: 5%

Số 197 được gọi một số nguyên tố xoay vòng vì tất cả các phép quay của những chữ số: 197, 971, và 719, là các số nguyên tố.

Đây là mười ba các số nguyên tố như thế dưới 100: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 31, 37, 71, 73, 79, và 97.

Có bao nhiêu số nguyên tố xoay vòng dưới một triệu?