projecteuler.net

Pandigital multiples

Problem 38 Published on Friday, 5th October 2001, 06:00 pm; Solved by 712990;
Difficulty rating: 5%

Lấy số 192 và nhân nó lần lượt cho 1, 2 và 3:

192 × 1 = 192
192 × 2 = 384
192 × 3 = 576

Bằng cách nối 3 tích trên, chúng ta thu được một pandigital từ 1 đến 9, chúng ta sẽ gọi 192384576 sản phẩm nối 192 và (1,2,3)

Điều tương tự có thể đạt được bằng cách bắt đầu bằng 9 và nhân 1, 2, 3, 4, và 5, đưa ra pandigital, 918273645, là sản phẩm nối của 9 và (1,2,3,4,5).

Hãy tìm số pandigital từ 1 đến 9 lớn nhất mà có thể hình thành như là sản phẩm nối của một số nguyên với (1,2, ... , n) nơi n > 1?