projecteuler.net

Integer right triangles

Problem 39 Published on Friday, 5th October 2001, 06:00 pm; Solved by 712990;
Difficulty rating: 5%

Nếu p là chu vi của một tam giác vuông với 3 cạnh là, {a,b,c}, Có tất cả 3 cách để cho p = 120.

{20,48,52}, {24,45,51}, {30,40,50}

Với giá trị p ≤ 1000, thì số p nào có số cách nhiều nhất?