projecteuler.net

Champernowne's constant

Problem 40 Published on Friday, 5th October 2001, 06:00 pm; Solved by 712990;
Difficulty rating: 5%

Một số thập phân bất thường được tạo ra bằng cách nối cách số tự nhiên:

0.123456789101112131415161718192021...

Chúng ta có thể thấy chữ số thứ 12 digit of phân thập phân là 1.

Nếu dn đại diên cho chữ số của phân thập phânn, tìm gía trị của biểu thức sau.

d1 × d10 × d100 × d1000 × d10000 × d100000 × d1000000