projecteuler.net

Smallest multiple

Problem 5 Published on Friday, 5th October 2001, 06:00 pm; Solved by 712990;
Difficulty rating: 5%

2520 là số nhỏ nhất chia hết cho tất cả các số từ 1 đến 10.

Tìm số nhỏ nhấtchia hết cho tất cả các số từ 1 đến 20?