projecteuler.net

Sum square difference

Problem 6 Published on Friday, 5th October 2001, 06:00 pm; Solved by 712990;
Difficulty rating: 5%

Tổng của bình phương của 10 số tự nhiên đầu tiên là,

12 + 22 + ... + 102 = 385

Bình phương của tổng của 10 số tự nhiên là,

(1 + 2 + ... + 10)2 = 552 = 3025

Vì thế hiệu của tổng của bình phương của 10 số tự nhiên đầu tiên và bình phương của tổng của 10 số tự nhiên là 3025 - 385 = 2640.

Hãy tìm hiệu của tổng của bình phương 1000 số tự nhiên đầu tiên và bình phương của tổng.