projecteuler.net

10001st prime

Problem 7 Published on Friday, 5th October 2001, 06:00 pm; Solved by 712990;
Difficulty rating: 5%

Bằng cách liệt kê sáu số nguyên tố đầu tiên: 2, 3, 5, 7, 11 và 13, chúng ta có thể thấy số nguyên tố thứ 6 là 13.

Tìm số nguyên tố thứ 10 001?