projecteuler.net

Special Pythagorean triplet

Problem 9 Published on Friday, 5th October 2001, 06:00 pm; Solved by 712990;
Difficulty rating: 5%

Bộ ba của định lí Pytago là tập hợp của 3 số tự nhiên a < b < c, mà,

a2 + b2 = c2

Ví dụ, 32 + 42 = 9 + 16 = 25 = 52.

Chỉ tồn tại duy nhất một bộ ba của định lí Pytago mà a + b + c = 1000.
Tìm tích của abc.